Diplomové práce

Předmětem této klíčové aktivity je spolupráce partnerů při výběru témat, při následném vedení a případně i hodnocení bakalářských, diplomových, či disertačních prací. Ve vzájemné spolupráci s partnerskou institucí je možno zvolit a nadefinovat v zásadě libovolný odborný, prakticky zaměřený diplomový úkol, při jehož zpracování následně dojde k sdílení znalostí a zkušeností mezi zapojenými subjekty. Výběr tématu a specifikace konkrétního zadání práce probíhá v závislosti na odborné profilaci a aktuálním zájmu partnerské organizace, příslušného odborného řešitele a samotného studenta.


Informace pro studenty:


Diplomové práce řešené v rámci projektu ,,Právo do praxe, praxe do práva" jsou vypsány v běžných balících závěrečných prací v is.muni. V poznámce u daného tématu je vždy uvedeno, že se práce bude zpracovávat ve spolupráci s externím subjektem (konzultantem).


Na základě dohody s vedoucím práce student průběžně konzultuje práci u konzultujícího subjektu a u vedoucího práce. Při konzultacích i při zpracování práce by mělo dojít k vzájemnému propojení teorie a praxe.


Student je povinen si o provedených konzultacích vést ZÁPIS Z KONZULTACÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE; tento dokument student odevzdá vedoucímu práce vždy nejpozději do 31.3.2013, 30.9.2013, 31.3.2014 a příp. 30.9.2014 a před odevzdáním práce.


Blíže viz Směrnice děkana č. 7/2012 - O studiu v bakalářských a magisterských studijních programechRámcový harmonogram řešení klíčové aktivity v roce 2014: